Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Serokomla

Logo - Urząd Gminy Serokomla

Rejestr instytucji kultury

 

Rejestr instytucji kultury prowadzony jest na podstawie 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z dnia 20 lutego 2012 r.)

 

Sposób udostępniania danych z rejestru instutucji kultury 

 Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

- otwarty dostęp do zawartości rejestru;
- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.


Udostępnianie danych zawartych w rejestrze jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Serokomla.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Urząd Gminy Serokomla wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.


Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
- Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
- Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
Odpisy są opatrywane datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która je sporządziła, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

 

Szukaj dokumentów
od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział